Regulamin świadczenia usługi transportowej firmy Euro-Courier
 
 
§1

Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy firmą Euro-Courier, zwaną dalej Zleceniobiorcą a jej Klientami zwanymi w dalszej treści Zleceniodawcami dotyczące przesyłania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym za pośrednictwem poczty.
 
§2

Obszar działania Zleceniobiorcy obejmuje terytorium Unii Europejskiej.
Euro-Courier przyjmuje również przesyłki zlecone przez klientów z po za terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 
§3

Wygenerowany przy zamówieniu list przewozowy jest dowodem zawarcia umowy, po dokonaniu płatności przez Zleceniodawcę. Poprzez zapłatę za usługę Zleceniodawca potwierdza że zapoznał się z regulaminem. Regulamin ten jest dla Zleceniodawcy wiążący.
 
§4

Zasady odbioru i doręczania przesyłek:
1. Przesyłka jest odbierana pod adresem wskazanym przez Zleceniodawcę i na jego zlecenie, w momencie otrzymania przez firmę Euro-Courier zapłaconego zlecenia.
 W serwisie międzynarodowym na terenie UE jest to termin 4-6 dni roboczych.
2. Przesyłka jest dostarczana adresatowi do rąk własnych. W przypadku gdy adresatem jest jednostka prawna lub osoba nie posiadająca osobowości prawnej wówczas przesyłka zostawiana jest za pokwitowaniem odbioru w kancelarii lub innej tego typu komórce.
3. W przypadku nie obecności adresata w czasie doręczania przesyłka jest awizowana do odbioru w urzędzie pocztowym obsługującym adresata (zleceniodawcę).
 
§5

Zleceniobiorca nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierajšcych towary i materiały: niebezpieczne, łatwopalne, wybuchowe, narkotyki, roœliny, zwierzęta, dzieła sztuki i antyki, kamienie szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartoœciowe; inne towary, których przewóz jest zakazany z mocy obowišzujšcych przepisów prawa.
 
§6

Euro-Courier nie ponosi odpowiedzialności za zwrot lub powstałe opóźnienia w doręczeniu przesyłki jeżeli:
1. przesyłka została źle zaadresowana (nieprawidłowe nazwisko, nazwa firmy, ulica, nr domu, mieszkania, nazwa miejscowości, kod pocztowy);
2. adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby;
3. przesyłka została zatrzymana przez urząd celny lub inne urzędy administracji państwowej w kraju odbiorcy.
 
§7

Przyjęcie przesyłki do przewozu odbywa się na podstawie firmowego listu przewozowego złożonego elektronicznie przez  Zleceniodawcę ,na którym wyszczególnione są:
- nazwa firmy lub imię i nazwisko oraz dokładny adres posiadający kod pocztowy, nazwę ulicy i numer lokalu Zleceniodawcy (adresata)
- dokładny adres odbioru przesyłki
- cena
Oryginał listu przewozowego Zleceniodawca otrzymuje drogą elektroniczną.
 
 
 
§8

Dokonując płatności za zlecenie dostawy, Zleceniodawca potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
 
§9

Zleceniobiorca ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku technicznej i czasowej niemożności jej wykonania lub niewłaściwego zabezpieczenia. Czasy realizacji przesyłek zawarte są w §4 Regulaminu.
 
§10

Wysokość odszkodowania za utratę, nie może przewyższać wartości przesyłki i usługi transportowej.
 
§11

1. Wszelkie reklamacje związane z wykonywanymi usługami przyjmowane są mailem na adres:   help@euro-courier.eu . Podstawą do złożenia reklamacji jest podanie numeru zlecenia.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Zleceniodawcę lub Odbiorcę
3. Reklamacje winny zgłaszane być mailem na adres help@euro-courier.eu w Reklamacje można składać po upływie 21 dni od daty zamówienia. Termin rozpatrzenia reklamacji to okres 3 miesięcy (Regulamin Pocztowy)..
4. Termin wyjaśnienia reklamacji nie może przekroczyć 90 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo przesłanej reklamacji.
5. Po rozpatrzeniu reklamacji Euro-Courier powiadamia Reklamującego o uznaniu, lub nie uznaniu reklamacji.
 
§12

Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed złożeniem zlecenia i płatnością za usługę.
 
§13

Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy.Euro-Courier Przesyłki Kurierskie
31-263 Kraków
ul. Łokietka 207 A
tel/fax. (12) 398 44 49
email: all@euro-courier.eu